X

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).

Menu
  
CZK
Categories

Obchodní podmínky

Zdravotní a sociální služby, s.r.o.

se sídlem

Na Chabovci 444
74720 Vřesina

identifikační číslo: 285 61 601

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 32065

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.obchod-ehelper.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti, která je identifikována výše (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Uživatelský účet je využíván také pro přihlášení do mobilní aplikace systmu eHelper.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající uživatelský účet dále převede na vlastní server, přes který se bude kupující připojovat pro nahlédnutí do svého systému eHelper.

2.6 Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícímu, který není dlouhodobě využíván nebo porušil obchodní podmínky popřípadě další ustanovení sjednané mezi prodávajícím a kupujícím.

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • 3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • 3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • 3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost třicet dnů.

3.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

3.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Cena zboží a Platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • 4.1.1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • 4.1.2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 58561601/2010 , vedený u společnosti FIO banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Uzavřením kupní smlouvy a zadáním platebních údajů dává zákazník společnosti Zdravotní a sociální služby, s.r.o. oprávnění k provedení platby.

4.9 Nákupem systému eHelper se kupující zavazuje hradit také pravidelné měsiční poplatky za provoz a údržbu systému v hodnotě 600,- Kč/měsíc. 

4.10. V případě prodlení s platbou měsiční částky za provoz systému bude automaticky deaktivován.

4.11. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. Využití, předávání a zprostředkování dat

Při provozování služeb se společnost Zdravotní a sociální služby, s.r.o. vždy řídí zákonnými předpisy, zejména zákonnými ustanoveními na ochranu dat, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a mediálními zákony.

  6. Automatické prodloužení, výpověď

  1. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že každá smlouva o využívání služeb eHelper se automaticky prodlužuje o stejnou již dříve smluvně sjednanou dobu trvání, pokud zákazník smlouvu nevypoví během výpovědní lhůty před uplynutím smluvní doby. Automatické prodloužení smlouvy slouží k tomu, aby mohl zákazník využívat služeb systému eHelper bez nutnosti činit jakékoliv formální kroky, které by mohly omezit jeho nepřetržitý přístup ke službě. Přerušení služeb ze strany společnosti Zdravotní a sociální služby, s.r.o., způsobené tím, že zákazník nezaplatil poplatek za služby systému eHelper, se nezapočítává do doby trvání smlouvy, která se po zaplacení náležité částky prodlužuje o odpovídající dobu.
  2. Výpovědní lhůta pro řádnou výpověď systému eHelper končí 7 dní před termínem řádné platby za využívání systému eHelper na další kalendářní měsíc. Společnost Zdravotní a sociální služby, s.r.o. se zavazuje zákazníka minimálně tři dny před koncem sjednané trvání služby systému eHelper upozornit na ukončení doby platnosti jeho členství a na tu skutečnost, že pokud zákazník ve lhůtě dle tohoto článku systém eHelper nevypoví, bude služba automaticky prodloužena, a to na stejné období a za stejných nebo pro zákazníka výhodnějších finančních podmínek při zachování stejného nebo kvalitnějšího standardu poskytovaných služeb. 
  3. Výpověď placeného systému eHelper nabude účinnosti jen v případě, že ji provedete pomocí dálkové formě komunikace formou zaslání emailu na info@ehelper.cz, nebo bude doručena v písemné formě (např. dopisem).
  4. V případě písemné výpovědi Vás z důvodu ověření identifikace a ochrany před zneužitím žádáme, abyste ve své písemné výpovědi dle možností uvedl/a e-mailovou adresu, pomocí které se přihlašujete na systém eHelper, nebo bezpečnostní kód. Písemnou výpověď zašlete poštou na:

              Zdravotní a sociální služby, s.r.o.
              Na chabovci 444
              747 20 Vřesina

  1. Po ukončení systému eHelper již nebude možno se přihlásit do Vaší administrace a čidla budou deaktivována.
  2. Pokud jste obdrželi řídicí jednotku za 1,- prosím o navrácení této jednotky zpět společnosti Zdravotní a sociální služby na výše uvedenou adresu.
  3. Právo obou stran na mimořádnou výpověď systému eHelper zůstává nedotčeno. Důvodem pro mimořádnou výpověď ze strany společnosti Zdravotní a sociální služby, s.r.o. je zejména to, pokud zákazník při přihlášení resp. objednávce a/nebo pozdější změně svých dat záměrně uvede falešné údaje, dále jestliže opakovaně poruší tyto všeobecné obchodní podmínky, přestože společnost Zdravotní a sociální služby, s.r.o. na dodržování všeobecných obchodních podmínek předtím neúspěšně upozorňoval (upomínka).
  4. Zákazník bude kontaktován společností Zdravotní a sociální služby, s.r.o. pokud:
  • od poslední opakované platby uplynulo více jak 2 měsíce;
  • vznikla změna v rámci původní dohody o opakovaných platbách
  • ​​​v případě, že měl zákazník dáno testovací období, které nebylo zpoplatněno a započne období, kdy se bude strhávat pravidelná platba
  1. Zákazník je povinen informovat Zdravotní a sociální služby, s.r.o. při změně karty, aby nedošlo k prodlení v pravidelných platbách a mohla být zaručena funkčnost systému eHelper.

  7. Odstoupení od kupní smlouvy

  7.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

  • 7.1.1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • 7.1.2. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • 7.1.3. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  • 7.1.4. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

  7.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

  7.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek.

  7.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  7.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

  7.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  7.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

  7.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

  8. Přeprava a dodání zboží

  8.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  8.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

  8.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  8.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

  9. Práva z Vadného plnění

  9.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

  9.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • 9.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • 9.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • 9.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • 9.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • 9.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  9.3. Ustanovení uvedená v čl. 9.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

  9.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho výrobního závodu (BLUM - průmyslová elektronika, s.r.o., Strahovice 82,  74724 Strahovice). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

  9.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

  10. Další práva a povinnosti smluvních stran

  10.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

  10.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  10.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

  10.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  10.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

  11. Ochrana osobních údajů

  11.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  11.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

  11.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

  11.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

  11.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

  11.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  11.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

  11.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 11.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • 11.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • 11.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

  11.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  12. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

  12.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

  12.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

  13. Doručování

  13.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

  13.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

  13.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

  14. Reklamační řád

  14.1. Reklamační řád Zdravotní a sociální služby, s.r.o. byl zpracován podle platné právní úpravy ČR. 

  14.2. Záruka z odpovědnosti za vady prodané věci se vztahuje na výrobky a zboží, jež byla uplatněna bez zbytečného odkladu v průběhu záruční doby. 

  14.3. Základním předpokladem řádné reklamace je předložení dokladu o koupi výrobku. 

  14.4. Běh lhůty k uplatnění odpovědnosti za vady výrobku (dále jen "reklamační lhůta") počíná běžet okamžikem převzetí výrobku při jeho koupi, rozumí se převzetí zboží okamžik, kdy výrobek přebírá kupující od dopravce.

  14.5. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky. Potom jsou smluvní podmínky nadřazeny tomuto řádu. Vzájemná dohoda nabývá platnosti pouze v případě, že je doložitelná v písemné formě a je stvrzena podpisy osob oprávněných za prodávajícího a kupujících jednat.

  14.6. Délka záruky v měsících pokud není uvedeno jinak je poskytována společností Zdravotní a sociální služby s.r.o. na 24 měsíců, od okamžiku převzetí zboží.

  14.7. Pokud jde o zjevné vady, zákazník je povinen předložit nárok při převzetí zboží, nejdéle však do 14 dnů od dodání, přičemž při nesplnění této lhůty jakýkoliv nárok vůči společnosti Zdravotní a sociální služby s.r.o. zaniká.

  14.8. Nárok v souvislosti s jinými vadami je nutno předložit písemně do čtrnácti dnů poté, co se objeví, jinak hrozí ztráta nároků vůči společnosti Zdravotní a sociální služby, s.r.o..

  14.9. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:

  • mechanickým poškozením, neodbornou instalací, neodborným zacházením
  • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem
  • na vady výrobků způsobeným živly
  • na vady vzniklé poškozením v důsledku nadměrného zatěžování nebo používání v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
  • opotřebení způsobené běžným užíváním výrobku, 
  • škody vzniklé dodatečnou úpravou kupujícím

  15. POSTUP PŘI UPLATNĚNÍ A VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACE

  15.1. Reklamace zboží se uplatňují na adrese servisního střediska prostřednictvím služeb přepravy zásilek dle platné legislativy.

  15.2. Servisním střediskem se rozumí adresa: 

           BLUM - průmyslová elektronika, s.r.o.

           Strahovice 82 
           74724 Strahovice 

           (dále jen "servisní středisko")

  15.3. E-mail: sale@blum-czech.cz; telefon: +420 596 617 536

  15.4. Při uplatnění reklamace je kupující povinen dodat následující:

  • kompletní zboží
  • doklad prokazující oprávněnost reklamace
  • zprávu s jasným popisem závady

  15.5. Oprávněnost reklamace musí kupující doložit daňovým dokladem. 

  15.6  Výrobky znečištěné biologickým materiálem, exkrementy a krví nebudou k reklamaci přijímány. Po dohodě s prodávajícím může být dodána k reklamaci pouze vadná část. Pokud kupující zašle zboží k reklamaci přepravní službou, musí být obal viditelně označen nápisem REKLAMACE – toto opatření je nezbytné z důvodu urychlení identifikace zásilky.

  15.7. Reklamované zboží zaslané kupujícím na náklady prodávajícího nebude přijato a bude vráceno zpět na náklady a riziko kupujícího.

  15.8. Vyřízená reklamace se vztahuje pouze k popisu závady uvedené kupujícím. Popřípadě bude provedena diagnostika zařízení servisním střediskem a na základě této diagnostiky bude provedena oprava. 

  15.9. Při reklamaci zboží, na které se vztahuje zákonná záruky, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměnou dílu nebo vadného zboží za bezvadné, s původním zboží plně funkčně kompatibilním, stejných nebo lepších technických parametrů.

  15.10. Rozhodnutí o způsobu odstranění vady je v pravomoci prodávajícího. V případě, že nemůže prodávající provést opravu ani výměnu zboží za jiné, uzavře reklamaci vystavením dobropisu.

  15.11. Prodávající po vyřízení reklamace vyzve kupujícího k odběru zboží, případně zašle zboží zpět obvyklou přepravní službou. Reklamace musí být vyřízena do 30 kalendářních dnů, pokud nebude s kupujícím dohodnuta lhůta delší.

  16. REKLAMACE ZBOŽÍ POŠKOZENÉ PŘEPRAVOU

  16.1. Při dopravě zboží pomocí služeb, které společnost Zdravotmí a sociální sluřby, s.r.o. využívá na dopravu zásilek zákazníkům v regionu České republiky, může dojít k poškození zásilky nebo jejího obsahu. K poškození může dojít i při přepravě zásilky prostřednictvím kurýrní služby.

  16.2. Pokud dopravce nebo kurýrní služba doručuje zásilku, která je viditelně poškozená (platí i pro případy kdy je na obalech vidět, že byl vystaven působením počasí nebo vody) má kupující právo odmítnout převzetí zásilky s udáním důvodu poškození obalu. Pokud bude kupující chtít přesto zboží převzít, protože ne vždy musí mít poškozený obal vliv na jeho obsah, je pracovník dopravce nebo kurýrní služby povinen se zákazníkem sepsat protokol o poškození zásilky. Na jeho základě potom v případě poškození obsahu balíku dopravce nebo kurýrní služba vyřídí reklamaci.

  16.3. V případě, že zákazník po otevření obalu zjistí fyzické poškození zboží, které může být poškozeno působením dopravy, je nutno takovou reklamaci uplatnit ihned do 24 hodin u servisního střediska, které bude kupujícího informovat o dalším postupu.

  17. Závěrečná ustanovení

  17.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  17.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

  17.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

  17.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

  17.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování, adresa elektronické pošty, telefon.