X

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).

Menu
  
CZK
Categories

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů („Zásady“) představují základní zásady, kterými se Zdravotní a sociální služby, s.r.o., se sídlem na adrese Na Chabovci 444, Vřesina u Hlučína, PSČ: 74720, IČO: 2865 61 601, DIČ: CZ28561601 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 32065, („Společnost“) řídí při získávání a zpracovávání osobních údajů. Tyto Zásady provádějí práva a povinnosti

 

Společnosti vyplývající zejména z následujících obecně závazných právních předpisů:

 

1) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“);

 

2) zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o některých službách informační společnosti“); a

 

3) zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o elektronických komunikacích“).

 

OSOBNÍ ROZSAH

 

Tyto Zásady se uplatní na všechny osoby navštěvující webové stránky Společnosti www.ehelper.cz a www.obchod-ehelper.cz („Webové stránky“) a také mobilní aplikaci na platformách iOS a Android (dále jen „mobilní aplikace“) a to bez ohledu na to, jestli jsou v jakémkoliv smluvním vztahu se Společností či nikoliv („Subjekty údajů“).

 

Užíváním Webových stránek a mobilní aplikace Společnosti berete na vědomí tyto Zásady a výslovně udělujete souhlas s jejich uplatněním.
Osobními údaji se v souladu s GDPR rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě (nikoli tedy právnické osobě). V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacemi můžou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby („Osobní údaj“).

 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE JSOU SHROMAŽĎOVÁNY Společnost

 

zpracovává zejména následující Osobní údaje na Webových stránkách:
1) jméno a příjmení;
2) kontaktní a doručovací adresa;
3) přihlašovací údaje;
4) heslo;
5) telefonní číslo;
6) emailová adresa;
7) soubory cookies;
zpracovává zejména následující Osobní údaje v mobilní aplikaci:
1) přihlašovací údaje
2) heslo
3) kontaktní a doručovací adresa
4) telefonní číslo
5) data zajišťující chod systému eHelper

 

VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje Společnost zpracovává za následujícími účely:
1) poskytování produktů a služeb Společnosti;
2) interní vyhodnocení poskytovaných služeb a případné zlepšení poskytovaných produktů a služeb; a
3) ochrana oprávněných zájmů Společnosti.
Pokud s tím udělíte souhlas, Společnost bude oprávněna využívat Vaše Osobní údaje za účelem poskytování marketingových informací a nabídek, jakož i nabízení produktů a služeb Společnosti.

 

POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje, které Společnost získá o Subjektech údajů, jsou dále předávány:
1) společnostem Roman Suda - ADMINATOR (hosting a mailové služby), AMAZON (server a datové uložiště), BLUM CZECH s.r.o. (výroba), Mojiva - účetnictví, daně, finance, s.r.o.. (účetnictví) a Ing. Jan Kijonka, Ph.D. (vývoj systému) které je ve vztahu zpracovatele Osobních údajů na základě smlouvy uzavřené se Společností;
2) dalším třetím osobám, kterým je Společnost oprávněna (například obecnému soudu v případě sporu) či povinna (například orgánům činným v trestním řízení) Osobní údaje poskytnout v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

 

PROSTŘEDKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Za účelem ochrany a minimalizace rizika neoprávněného přístupu k Osobním údajům Společnost přijala organizační a technická opatření.

 

Mezi tato opatření patří:
1) organizační omezení zužující okruh osob oprávněných přicházet do styku s Osobními údaji;
a
2) technické zabezpečení serverů, mobilní aplikace a Webových stránek Společnosti proti neoprávněné manipulaci.
Osoby přicházející do styku s Osobními údaji jsou rovněž vázány mlčenlivostí v souladu s čl. 28 odst. 3 psím. b) GDPR.

 

DÉLKA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost Osobní údaje uchovává po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí služeb, minimálně však po dobu 10 let po posledním poskytnutí služeb danému Subjektu údajů a to vždy s možnosti prolongace v případě, že klient nevysloví nesouhlas se zpracováním osobních údajů.

 

COOKIES
Společnost využívá při provozu svých Webových stránek tzv. cookies, což je textový soubor malého rozsahu („Cookies“), který je odesílán ze serveru Společnosti do prohlížeče/zařízení Subjektu údajů a který při opětovné návštěvě Webových stránek Společnosti je zaslán zpět na server
Společnosti, což umožňuje Společnosti lépe uzpůsobit obsah Webových stránek jednotlivým Subjektům údajů. Pomocí Cookies tak Společnost:
1) má o Subjektu údajů k dispozici informace o dřívějším vyhledávání;
2) má o Subjektu údajů k dispozici informace o návštěvě na webových stránkách včetně informace ke statistickým informacím o návštěvnosti webových stránek.
Společnost využívá následujících druhů Cookies:
1) technické Cookies, které umožňují základní provoz Webových stránek;
2) relační Cookies, které jsou potřebné ke správnému zobrazení Webových stránek a jsou automaticky smazány v okamžik, kdy Subjekt údajů opustí Webové stránky;
Aby mohla Společnost soubory Cookies využívat, musíte s tím udělit souhlas v souladu se Zákonem o elektronických komunikacích. Následně máte samozřejmě možnost využívání Cookies jednorázově vymazat či dlouhodobě blokovat, a to prostřednictvím svého prohlížeče. V takovém případě je ale pravděpodobné, že určité služby a funkce Webových stránek Společnosti nebudou pro příslušný Subjekt údajů dostupné.

 

GOOGLE ANALYTICS
Společnost na Webových stránkách využívá služeb Google Analytics poskytovaných společností Google LLC. Google Analytics umožňuje Společnosti sběr, zpracování a vyhodnocení dat (mj. i Osobních údajů) o návštěvnosti Webových stránek.
Služba Google Analytics využívá rovněž souborů Cookies, které jsou však uloženy na serverech společnosti Google LLC a Společnost k nim nemá přístup. K ochraně osobních údajů společností Google LLC viz https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Společnost, jakožto správce Osobních údajů, tímto v souladu s čl. 14 odst. 1 písm. a) GDPR poskytuje Subjektům údajů své kontaktní údaje:
Zdravotní a sociální služby, s.r.o.
Na Chabovci 444, Vřesina u Hlučína, 74720 IČO: 28561601, DIČ: CZ28561601
zápis v OR vedený v Krajském soudem oddíl C vložka 32065
Pro účely komunikace se Společností ohledně těchto zásad může Subjekt údajů dále využít
info@ehelper.cz , TEL: +420 605 771 171

 

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
Subjekty údajů mají následující práva:
1) právo odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů, je-li zpracování založeno na jeho základě;
2) právo požadovat přístup k Osobním údajům a k informacím specifikovaným v čl. 15 odst. 1
GDPR;
3) právo na opravu nepřesných Osobních údajů a případě také na doplnění neúplných Osobních údajů;
4) právo za podmínek stanovených čl. 17 GDPR na výmaz Osobních údajů;
5) právo za podmínek stanovených čl. 18 GDPR na omezení zpracování Osobních údajů;
6) právo za podmínek stanovených čl. 20 GDPR získat Osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému osobě;
7) právo být za podmínek stanovených čl. 34 GDPR informován o porušení zabezpečení Osobních údajů;
8) právo za podmínek stanovených čl. 21 GDPR vznést námitku proti zpracování Osobních údajů; a
9) právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, popřípadě datovou schránkou na adresu qkbaa2n.

 

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Společnost neodpovídá za správnost ani úplnost obsahu Webových stránek, který byl přebraný od třetích stran.
Společnost nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody vzniklé Subjektu údajů v souvislosti s užíváním Webových stránek Společnosti.
Společnost si vyhrazuje právo obsah Webových stránek dle svého uvážení a bez nutnosti předem upozorňovat Subjekty údajů kdykoliv pozměnit.